Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

PRAVILNIK

O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA

("Sl. glasnik RS", br. 60/2009 i 101/2010)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada.

Član 2

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz otpada podnosi izvoznik ili uvoznik otpada ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), sa opštom i posebnom dokumentacijom.
Zahtev za izdavanje dozvole za tranzit otpada podnosi izvoznik ili posrednik.
Ministarstvo može za pojedine vrste otpada zahtevati i drugu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za izdavanje dozvole.

II OPŠTA DOKUMENTACIJA

Član 3

Opšta dokumentacija, u smislu ovog pravilnika, obuhvata dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za prekogranično kretanje otpada, i to:
1) za uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada - Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada, Dokument o prekograničnom kretanju otpada i Izveštaj o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom;
2) za uvoz i izvoz neopasnog otpada - Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada i Izveštaj o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom.
Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada sadrži podatke o prekograničnom kretanju otpada na propisanom obrascu, na engleskom i srpskom jeziku.
Ministarstvo izdaje Dokument o prekograničnom kretanju otpada na propisanom obrascu, na engleskom i srpskom jeziku.
Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada i Dokument o prekograničnom kretanju otpada prate svaku pošiljku otpada.
Popunjen obrazac Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada izvoznik podnosi
Ministarstvu u originalu i četiri overene kopije.
Popunjen obrazac Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada izvoznik podnosi
Ministarstvu u originalu i četiri overene kopije.
Izveštaj o ispitivanju otpada za prekogranično kretanje izdaje ovlašćena stručna organizacija za ispitivanje otpada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 4

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada mora biti u originalu ili u overenom prepisu, sa prevodom na jezik koji je prihvatljiv za nadležni organ od kojeg se traži dozvola, od strane ovlašćenog sudskog tumača (srpski, odnosno engleski jezik).

III POSEBNA DOKUMENTACIJA

Član 5

Posebna dokumentacija, u smislu ovog pravilnika, obuhvata podatke utvrđene u propisanim listama opasnog otpada i neopasnog otpada.

1. Uvoz neopasnog otpada

Član 6

Uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz neopasnog otpada radi tretmana prilaže se dokumentacija, i to:
1) ugovor između uvoznika i izvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran kako je nameravano;
2) ugovor između uvoznika otpada i prerađivača, ukoliko uvoznik nije istovremeno i prerađivač otpada;
3) dokaze da su uvoznik, izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;
4) izjavu izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu, mestu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima za njegov izvoz;
5) izjavu prerađivača otpada o kapacitetima postrojenja za preradu uvezenog otpada i vrsti otpada koji će nastati preradom uvezenog otpada, kao i o načinu njegovog zbrinjavanja;
6) saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu ili odluku nadležnog organa o oslobađanju obaveze izrade procene uticaja na životnu sredine i/ili dozvolu za rad postrojenja u kojem će se vršiti tretman uvezenog otpada, u skladu sa zakonom;
7) nalaz nadležnog republičkog organa za inspekcijske poslove o sprovođenju mera zaštite životne sredine i o ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za rad postrojenja za preradu uvezenog otpada;
8) podatke o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);
9) podatke o graničnom prelazu na kome će se izvršiti uvoz, očekivani termin dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;
10) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

2. Izvoz neopasnog otpada

Član 7

Uz zahtev za izdavanje dozvole za izvoz neopasnog otpada prilaže se dokumentacija, i to:
1) ugovor između izvoznika i uvoznika otpada, sa rokom važnosti do završetka isporuke otpada i sa regulisanim obavezama u slučaju da se otpad vrati u državu izvoza ako isporučeni otpad nije tretiran ili odložen kako je nameravano;
2) odobrenje države uvoza, sa potvrdom države uvoza o tome da će se otpad preraditi, odnosno odložiti na ekološki način;
3) odobrenja država tranzita kroz koje otpad prolazi na putu do krajnjeg odredišta;
4) izjavu izvoznika otpada o vrsti, količini, sastavu i tehnološkom procesu iz koga nastaje otpad, kao i o razlozima izvoza;
5) dokaz da su izvoznik i prevoznik otpada registrovani za obavljanje delatnosti;
6) podatke o tarifnom broju carinske tarife, načinu prevoza i isporuke otpada (odjednom ili u više pošiljki);
7) podatke o graničnom prelazu za izvoz, očekivani termin dolaska otpada na granični prelaz i ruti kretanja otpada od graničnog prelaza do carinarnice i dalje do prerađivača;
8) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.
Uz zahtev za izdavanje dozvole za izvoz neopasnog otpada radi odlaganja pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana prilaže se i dokumentacija iz člana 9. ovog pravilnika koja se odnosi na finansijske garancije kojima se obezbeđuje prekogranično kretanje otpada.
Izuzetno, odobrenje država tranzita iz stava 1. tačka 3) ovog člana ne prilaže se ako se država tranzita nije pismeno izjasnila u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja o nameravanom prekograničnom kretanju otpada, kao i u slučaju tranzita otpada određenih vrsta neopasnog otpada (G lista) preko teritorije države članice Evropske unije.
U slučaju iz stava 3. ovog člana prilaže se kopija zahteva podnetog državi tranzita.

3. Uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada

Član 8

Uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz opasnog otpada prilaže se dokumentacija za uvoz neopasnog otpada iz člana 6. ovog pravilnika.
Uz zahtev za izdavanje dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada prilaže se dokumentacija za izvoz neopasnog otpada iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika.

Član 9

Pored dokumentacije iz člana 8. ovog pravilnika, uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada prilaže se dokumentacija, i to:
1) dokaz o obaveznom osiguranju opasne otpadne materije u domaćem i međunarodnom prevozu za slučaj štete pričinjene trećim licima, kojim je obuhvaćena i šteta zagađenja životne sredine;
2) odgovarajuća polisa osiguranja ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova prerade opasnog otpada bez opasnosti po životnu sredinu;
3) polisa osiguranja prevoznika otpada ili jemstvo banke na iznos koji je potreban za pokriće troškova sanacije životne sredine kao posledice oštećenja ambalaže otpada pri prevozu, čiji je korisnik Ministarstvo.
Dokumentacija iz stava 1. tačka 2) ovog člana prilaže se u slučaju kada otpad koji je stigao na odredište iz bilo kojih razloga nije moguće obraditi bez opasnosti po životnu sredinu, te ga je potrebno prevesti u neko drugo postrojenje u odgovarajućim uslovima ili vratiti natrag izvozniku, odnosno proizvođaču.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Službeni list SRJ", broj 69/99).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije".

Financial Story

Inseneracija otpada

UREDBA O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE VRŠI TERMIČKI ...

Plan upravljanja ...

III PLANIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM Vrste ...

Zakon o upravljanju ...

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent ...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'