Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

Na osnovu člana 46. stav 9. Zakona o upravlјanju otpadom („Službeni glasnik

RS”, br. 36/09 i 88/10),

 

Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine, donosi

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANјU OPASNOG OTPADA I UPUTSTVU ZA NјEGOVO POPUNјAVANјE

 

 

 

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada,

kao i uputstvo za njegovo popunjavanje.

 

Član 2.

Dokument o kretanju opasnog otpada i uputstvo za njegovo popunjavanje dati su na Obrascu - Dokument o kretanju opasnog otpada, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Danom početkom primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

 

 

Broj: 110-00-00135/2013-07

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

 

MINISTAR

 

Prof. dr Zorana Mihajlović


Obrazac

 

DOKUMENT O KRETANјU OPASNOG OTPADA

 

 

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

 

DEO A - PODACI O OTPADU (POPUNјAVA PROIZVOĐAČ/VLASNIK OTPADA)

Vrsta otpada

 

 

 

 

 

 

Klasifikacija otpada

Indeksni broj otpada

 

Oznaka otpada prema Q listi

Q

Oznake otpada prema Y listi

Y     / Y     / Y

Oznaka otpada prema C listi

C

Opasne karakteristike otpada (H listi)

N     / N     / N

Masa otpada (t)

 

Način pakovanja otpada

 

Fizičko stanje otpada

 

 

Izveštaj o ispitivanju otpada

Broj

 

Datum izdavanja

 

Odredište

 

Vid prevoza

 

 

Posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije

 

       

 

 

 

DEO B – PODACI O PROIZVOĐAČU/VLASNIKU OPASNOG OTPADA

PIB proizvođača/vlasnika

 

Matični broj

proizvođača/vlasnika

 

Naziv proizvođača/vlasnika

 

 

 

 

 

 

Adresa proizvođača/ vlasnika

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

 

 

Proizvođač/vlasnik otpada

(označiti sa „x”)

Proizvođač

 

Vlasnik

 

Operater postrojenja za upravlјanje otpadom

 

 

Предвиђени начин поступања са отпадом

Операција поновног искоришћења (R

листа)

 

Операција одлагања (D листа)

D   

 

Дозвола за управљање отпадом

Број

 

Датум издавања

 

Изјава произвођача/власника отпада

 

„Потврђујем да је отпад одобрен за транспорт, да су испуњени сви захтеви за паковање и обележавање

и да је превозник информисан о врсти терета и неопходним предострожностима.”

Датум предаје отпада

 

Читко име и презиме одговорног лица произвођача/власника отпада

 

Број мобилног телефона одговорног лица произвођача/власника отпада

 

Потпис и овера

 

       


R   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEO C – PODACI O PREVOZNIKU OTPADA

PIB prevoznika otpada

 

Matični broj prevoznika otpada

 

Naziv prevoznika otpada

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

prevoznika otpada

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Vrsta prevoznog sredstva

 

Registarski broj prevoznog sredstva

 

 

 

 

 

 

Ruta kretanja otpada

Lokacija utovara

 

Preko (via)

 

Preko (via)

 

Preko (via)

 

Lokacija istovara

 

Izjava prevoznika otpada:

 

„Potvrđujem da je otpad u stanju koje odgovara opisu i da su tačni podaci dati u delu A.”


 

 

Dozvola za upravlјanje otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Datum prijema otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica prevoznika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica prevoznika

otpada

 

Potpis i overa

 

Datum predaje otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica prevoznika

otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica prevoznika otpada

 

Potpis i overa

 

 

 

 

DEO D – PODACI O PRIMAOCU OTPADA

PIB primaoca otpada

 

Matični broj primaoca otpada

 

Naziv primaoca otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa primaoca otpada

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

 

 

Primalac

(označiti sa „x”)

Postrojenje za skladištenje otpada

 

Postrojenje za tretman otpada

 

Postrojenje za odlaganje otpada

 

 

Dozvola za upravlјanje otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Izjava primaoca otpada

 

„Potvrđujem da je otpad opisan u delu A isporučen prevoznim sredstvom tipa

                                            , registarski broj                                         ,

 

kao i da odgovara uslovima za prihvatanje.”


 

Datum prijema otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica primaoca otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica primaoca otpada

 

Potpis i overa

 

 

 

 

UPUTSTVO ZA POPUNјAVANјE DOKUMENTA O KRETANјU OPASNOG OTPADA

 

 

Obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada sastoji se od šest istovetnih primeraka.

 

Prvi  primerak  predstavlјa  prethodno  obaveštenje  koje  popunjava  proizvođač/vlasnik  otpada  i šalјe             ministarstvu   nadležnom   za   poslove   zaštite   životne   sredine   (u   dalјem   tekstu: Ministarstvo), tri dana pre započinjanja kretanja.

 

Drugi primerak zadržava vlasnik otpada. Treći primerak zadržava prevoznik otpada. Četvrti primerak zadržava primalac otpada.

Peti primerak primalac opasnog otpada šae Ministarstvu, kao i nadležnom organu autonomne pokrajine ako se kretanje otpada vrši na teritoriji autonomne pokrajine.

 

Šesti primerak primalac opasnog otpada dostavlјa prvobitnom proizvođaču/vlasniku najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema otpada.

 

Prethodni  vlasnik  opasnog  u  roku  od  5  dana  od  dana  prijema  šestog  primerka,  elektronski dostavlјa podatke Agenciji za zaštitu životne sredine, unosom podataka iz dokumenta o kretanju opasnog otpada u informacioni sistem Agencije preko portala www.sepa.gov.rs.

 

 

 

DEO A. PODACI O OTPADU (POPUNјAVA PROIZVOĐAČ/VLASNIK OTPADA)

 

 

Vrsta otpada                       Pod vrstom otpada podrazumeva se poreklo opasnog otpada

(industrijski, komercijalni, opasan otpad iz domaćinstva).

 

Klasifikacija otpada            Klasifikacija opasnog otpada se vrši prema Katalogu otpada. Vlasnik otpada upisuje šestocifrenu oznaku iz Kataloga otpada.

 

Klasifikacija opasnog otpada vrši se prema katalogu otpada, listi kategorija otpada (Q lista), listi kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu (Y lista), listi komponenti otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim (C lista), kao i opasnim karakteristikama otpada (H listi). Pripadnost određenim listama i opasne karakteristike otpada određuje, na osnovu ispitivanja, ovlašćena akreditovana laboratorija za ispitivanje otpada izdavanjem Izveštaja o ispitivanju otpada, a na zahtev proizvođača/vlasnika opasnog otpada.

 

Masa otpada (t)                  Masa otpada podrazumeva masu opasnog otpada izraženu u tonama.

 


Način pakovanja otpada


Način pakovanja podrazumeva: bure, kanister, sanduk, kese, posude pod pritiskom, kompozitno pakovanje, u rasutom stanju, ostalo (precizirati)


Fizičko stanje otpada         Upisati jednu od ponuđenih opcija: čvrsta materija - prah, čvrsta materija - komadi, viskozna pasta, tečna materija, talog

 


Izveštaj o ispitivanju otpada


Proizvođač/vlasnik opasnog otpada upisuje broj i datum izdavanja Izveštaja o ispitivanju otpada koju vrši ovlašćena akreditovana laboratorija za ispitivanje otpada na zahtev proizvođača/vlasnika otpada.


 

Odredište                           Vlasnik otpada popunjava naziv postrojenja na koje se upućuje opasan otpad (postrojenje za tretman ili odlaganje).

 

Vid prevoza                        Vlasnik opasnog otpada popunjava vrstu prevoza (drumski, železnički,

rečni).

 


Posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije


Vlasnik otpada upisuje posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije o opasnom otpadu o kojima je potrebno da prevoznik otpada treba da bude informisan.


 

 

DEO B – PODACI O PROIZVOĐAČU/VLASNIKU OTPADA

 

 


PIB

proizvođača/vlasnika


Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj. Ovaj broj ima 9 cifara.


 


Matični broj proizvođača/vlasnika


Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje matični broj preduzeća.


 


Naziv proizvođača/vlasnika


Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje svoj naziv.


 


Adresa proizvođača/vlasnika


Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje podatke o svojoj adresi - opština, mesto, poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.


 


Proizvođač/vlasnik otpada


Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada obeležava znakom „H” jedno od polјa: proizvođač, vlasnik ili operater postrojenja za upravlјanje otpadom.


 


Predviđeni način postupanja sa otpadom


Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje način tretmana kojem će biti podvrgnut predmetni otpad.


 


Dozvola za upravlјanje otpadom


Ukoliko proizvođač/vlasnik opasnog otpada označi postrojenje za upravlјanje otpadom, dužan je da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravlјanje otpadom.


 

Izjava proizvođača/            /

vlasnika otpada

 

Datum predaje otpada        Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada upisuje datum predaje otpada prevozniku otpada

 

Ime i prezime (čitko)          U ovo polјe upisuje se čitko ime i prezime lica koje je popunjava DEO A

i DEO B dokumenta o kretanju otpada.


Potpis i overa                      Proizvođač, odnosno vlasnik opasnog otpada svojim potpisom i pečatom u delu B garantuje tačnost navedenih podataka.

 

 

Napomena:     Ako vlasnik u roku od 15 dana ne primi primerak popunjenog Dokumenta o kretanju otpada od primaoca, pokreće postupak provere kretanja otpada preko prevoznika i primaoca i dužan je da o nalazu izvesti Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, bez odlaganja, kao i nadležni organ autonomne pokrajine ako se kretanje otpada vrši na teritoriji autonomne pokrajine.

 

Napomena:     Proizvođač/vlasnik opasnog otpada u roku od 5 dana od dana prijema šestog primerka, elektronski dostavlјa podatke Agenciji za zaštitu životne sredine, unosom podataka iz dokumenta o kretanju otpada u informacioni sistem Agencije preko portala www.sepa.gov.rs

 

DEO C – PODACI O PREVOZNIKU OTPADA

 

 


PIB prevoznika otpada


Prevoznik opasnog otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj.

Ovaj broj ima 9 cifara.


 


Matični broj prevoznika otpada


Prevoznik opasnog otpada upisuje matični broj preduzeća.


 


Naziv prevoznika otpada


Prevoznik opasnog otpada upisuje svoj naziv.


 

Adresa prevoznika              Prevoznik opasnog otpada upisuje podatke o svojoj adresi – opština, mesto, poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.

 


Vrsta prevoznog sredstva


Prevoznik opasnog otpada upisuje tip prevoznog sredstva

(autocisterna, kamion sa kontejnerom i sl.).


 


Registarski broj prevoznog sredstva


Prevoznik opasnog otpada upisuje registarski broj prevoznog sredstva koje se koristi za prevoz predmetnog opasnog otpada.


 

Ruta kretanja otpada          Prevoznik opasnog otpada upisuje precizan prevozni put sa posebno naznačenim lokacijama utovara i istovara, kao i mestima kroz koje se kreće prevozno sredstvo sa predmetnim opasnim otpadom. Navesti maksimalno 3 prolazna mesta. Ukoliko je mesto utovara i istovara isto, prolazna mesta ne treba unositi.

 


Dozvola za upravlјanje otpadom


Prevoznik opasnog otpada upisuje broj i datum izdavanja dozvole za upravlјanje otpadom izdato od nadležnog organa u skladu sa Zakonom o upravlјanju otpadom.


 

Izjava prevoznika               /

otpada

 

Datum prijema otpada        Prevoznik opasnog otpada upisuje datum prijema otpada od proizvođača,

odnosno vlasnika otpada

 

Ime i prezime (čitko)          U ovo polјe upisuje se čitko ime i prezime lica koje je popunilo DEO C

dokumenta o kretanju otpada.


Potpis i overa                      Prevoznik opasnog otpada svojim potpisom i pečatom u delu C garantuje tačnost navedenih podataka.

 

Datum predaje otpada        Prevoznik opasnog otpada upisuje datum predaje otpada primaocu opasnog otpada.

 

Ime i prezime (čitko)          U ovo polјe upisuje se čitko ime i prezime lica koje je predalo opasan otpad primaocu opasnog otpada.

 

Potpis i overa                      Prevoznik opasnog otpada svojim potpisom i pečatom garantuje da je predaja izvršena navedenog dana.

 

 

DEO D – PODACI O PRIMAOCU OTPADA

 

 

PIB primaoca otpada         Primalac opasnog otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj.

Ovaj broj ima 9 cifara.

 


Matični broj primaoca otpada


Primalac opasnog otpada upisuje svoj matični broj preduzeća.


 


Naziv primaoca otpada


Primalac opasnog otpada upisuje svoj naziv.


 

Adresa primaoca             Primalac opasnog otpada upisuje podatke o svojoj adresi - opština, mesto, poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.

 


Primalac

 

(označiti sa „x”)


Primalac opasnog otpada obeležava jedno od polјa u zavisnosti od toga da li je postrojenje za skladištenje, tretman ili odlaganje opasnog otpada.


 


Dozvola za upravlјanje otpadom


Primalac opasnog otpada je dužan da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravlјanje otpadom.


 


Izjava primaoca otpada


Primalac opasnog otpada potpisuje izjavu da je otpad, opisan u delu A isporučen u neizmenjenom stanju, prevoznim sredstvom navedenog registarskog broja.


 

Datum prijema otpada        Primalac opasnog otpada upisuje datum prijema opasnog otpada od prevoznika opasnog otpada.

 

Ime i prezime (čitko)          U ovo polјe upisuje se čitko ime i prezime lica koje je preuzelo opasan otpad od prevoznika opasnog otpada.

 

Potpis i overa                      Primalac opasnog otpada svojim potpisom i pečatom garantuje da je prijem izvršen navedenog dana.

Financial Story

Inseneracija otpada

UREDBA O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE VRŠI TERMIČKI ...

Plan upravljanja ...

III PLANIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM Vrste ...

Zakon o upravljanju ...

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent ...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'