Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

 

Na osnovu člana 45. stav 6. Zakona o upravanju otpadom („Službeni glasnik RS”,br. 36/09 i 88/10),

 

Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine, donosi

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANјU OTPADA I UPUTSTVU ZA EGOVO POPUNјAVANјE

 

 

 

 

Član 1.

Ovim  pravilnikom  propisuje  se  obrazac  Dokumenta  o  kretanju  otpada,  kao  i uputstvo za njegovo popunjavanje.

 

Član 2.

Dokument o kretanju otpada i uputstvo za njegovo popunjavanje dati su na Obrascu - Dokument o kretanju otpada, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Slbeni glasnik RS”, broj 72/09).

 

Član 4.

Ovaj pravilnik  stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja  u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

Broj: 110-00-00134/2013-07

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

 

 

 

 

 

Prof. dr Zorana Mihajlov


Obrazac

 

DOKUMENT O KRETANјU OTPADA

 


 

DEO A - PODACI O OTPADU (POPUNјAVA PROIZVOĐAČ/VLASNIK OTPADA)

Vrsta otpada

 

 

Klasifikacija otpada

Indeksni broj otpada

 

Oznaka otpada prema Q listi

Q

Masa otpada (t)

 

Način pakovanja otpada

 

Fizičko stanje otpada

 

 

Izveštaj o ispitivanju otpada

Broj

 

Datum izdavanja

 

Odredište

 

Vid prevoza

 

 

Posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije

 

       

 

DEO B – PODACI O PROIZVOĐAČU/VLASNIKU OTPADA

PIB proizvođača/vlasnika

 

Matični broj

proizvođača/vlasnika

 

Naziv proizvođača/vlasnika

 

 

 

 

 

 

Adresa proizvođača/ vlasnika

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

 

 

Proizvođač/vlasnik otpada

(označiti sa „x”)

Proizvođač

 

Vlasnik

 

Operater postrojenja za upravlјanje otpadom

 

 

Predviđeni način postupanja sa otpadom

Operacija ponovnog iskorišćenja (R

lista)

 

R   

Operacija odlaganja (D lista)

D   

 

Dozvola za upravlјanje otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

         


 

Izjava proizvođača/vlasnika otpada

 

„Potvrđujem da je otpad odobren za transport, da su ispunjeni svi zahtevi za pakovanje i obeležavanje

i da je prevoznik informisan o vrsti tereta i neophodnim predostrožnostima.”

Datum predaje otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica proizvođača/vlasnika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica proizvođača/vlasnika otpada

 

Potpis i overa

 

 

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

 

DEO C – PODACI O PREVOZNIKU OTPADA

PIB prevoznika otpada

 

Matični broj prevoznika otpada

 

Naziv prevoznika otpada

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

prevoznika otpada

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

Vrsta prevoznog sredstva

 

Registarski broj prevoznog sredstva

 

 

 

 

 

 

Ruta kretanja otpada

Lokacija utovara

 

Preko (via)

 

Preko (via)

 

Preko (via)

 

Lokacija istovara

 

Izjava prevoznika otpada:

 

„Potvrđujem da je otpad u stanju koje odgovara opisu i da su tačni podaci dati u delu A.”

 

Dozvola za upravlјanje otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Datum prijema otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica prevoznika otpada

 

         


 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica prevoznika otpada

 

Potpis i overa

 

Datum predaje otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica prevoznika otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica prevoznika otpada

 

Potpis i overa

 

 

 

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

 

DEO D – PODACI O PRIMAOCU OTPADA

PIB primaoca otpada

 

Matični broj primaoca otpada

 

Naziv primaoca otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa primaoca otpada

Opština

 

Mesto

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E mail

 

 

 

Primalac

(označiti sa „x”)

Postrojenje za skladištenje otpada

 

Postrojenje za tretman otpada

 

Postrojenje za odlaganje otpada

 

 

Dozvola za upravlјanje otpadom

Broj

 

Datum izdavanja

 

Izjava primaoca otpada

 

„Potvrđujem da je otpad opisan u delu A isporučen prevoznim sredstvom tipa

 

                                            ,

 

registarski broj                                         , kao i da odgovara uslovima za prihvatanje.”

Datum prijema otpada

 

Čitko ime i prezime odgovornog lica primaoca otpada

 

Broj mobilnog telefona odgovornog lica primaoca otpada

 

Potpis i overa

 

         


UPUTSTVO ZA POPUNјAVANјE DOKUMENTA O KRETANјU OTPADA

 

 

Obrazac Dokumenta o kretanju otpada sastoji se od četiri istovetna primerka.

 

Prvi primerak zadržava vlasnik otpada. Drugi primerak zadržava prevoznik otpada. Treći primerak zadržava primalac otpada.

Četvrti primerak primalac otpada vraća proizvođaču/vlasniku najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema otpada.

 

DEO A. PODACI O OTPADU (POPUNјAVA PROIZVOĐAČ/VLASNIK OTPADA)

 

 

Vrsta otpada                       Pod vrstom otpada podrazumeva se poreklo otpada (industrijski,

komercijalni, otpad iz domaćinstva).

 

Klasifikacija otpada           Klasifikacija otpada se vrši prema Katalogu otpada. Vlasnik otpada upisuje šestocifrenu oznaku iz Kataloga otpada.

 

Klasifikacija otpada vrši se prema katalogu otpada i listi kategorija otpada (Q lista).

 

Masa otpada (t)                  Masa otpada podrazumeva masu otpada izraženu u tonama.

 


Način pakovanja otpada


Način pakovanja podrazumeva: bure, kanister, sanduk, kese, posude pod pritiskom, kompozitno pakovanje, u rasutom stanju, ostalo (precizirati)


 

Fizičko stanje otpada         Upisati jednu od ponuđenih opcija: čvrsta materija - prah, čvrsta materija - komadi, viskozna pasta, tečna materija, talog.

 


Izveštaj o ispitivanju otpada


Proizvođač/vlasnik otpada upisuje broj i datum izdavanja Izveštaja o ispitivanju otpada koju vrši ovlašćena akreditovana laboratorija za ispitivanje otpada na zahtev proizvođača/vlasnika otpada, ukoliko je ispitivanje otpada vršeno.


 

Odredište                           Vlasnik otpada popunjava naziv postrojenja na koje se upućuje otpad

(postrojenje za tretman ili odlaganje).

 

Vid prevoza                        Vlasnik  otpada popunjava vrstu prevoza (drumski, železnički, rečni).

 


Posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije


Vlasnik otpada upisuje posebne napomene za rukovanje i dodatne informacije o otpadu o kojima je potrebno da prevoznik otpada treba da bude informisan.


 

 

DEO B – PODACI O PROIZVOĐAČU/VLASNIKU OTPADA

 

 


PIB

proizvođača/vlasnika


Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj. Ovaj broj ima 9 cifara.


 


Matični broj proizvođača/vlasnika


Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje matični broj preduzeća.


Naziv proizvođača/vlasnika


Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje svoj naziv.


 


Adresa proizvođača/vlasnika


Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje podatke o svojoj adresi - opština, mesto, poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.


 


Proizvođač/vlasnik otpada


Proizvođač, odnosno vlasnik otpada obeležava znakom H” jedno od polјa: proizvođač, vlasnik ili operater postrojenja za upravlјanje otpadom.


 


Predviđeni način postupanja sa otpadom


Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje način tretmana kojem će biti podvrgnut predmetni otpad.


 


Dozvola za upravlјanje otpadom


Ukoliko proizvođač/vlasnik otpada označi postrojenje za upravlјanje otpadom, dužan je da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravlјanje otpadom.


 

Izjava proizvođača/            /

vlasnika otpada

 

Datum predaje otpada        Proizvođač, odnosno vlasnik otpada upisuje datum predaje otpada prevozniku otpada

 

Ime i prezime (čitko)          U ovo polјe upisuje se čitko ime i prezime lica koje je popunjava DEO A

i DEO B dokumenta o kretanju otpada.

 

Potpis i overa                      Proizvođač, odnosno vlasnik otpada svojim potpisom i pečatom u delu

B garantuje tačnost navedenih podataka.

 

 

Napomena:      Ako vlasnik u roku od 15 dana ne primi primerak popunjenog Dokumenta o kretanju otpada od primaoca, pokreće postupak provere kretanja otpada preko prevoznika i primaoca i dužan je da o nalazu izvesti ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, bez odlaganja, kao i nadležni organ autonomne pokrajine ako se kretanje otpada vrši na teritoriji autonomne pokrajine.

 

DEO C – PODACI O PREVOZNIKU OTPADA

 

 


PIB prevoznika otpada


Prevoznik otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj. Ovaj broj ima 9 cifara.


 


Matični broj prevoznika otpada


Prevoznik otpada upisuje matični broj preduzeća.


 


Naziv prevoznika otpada


Prevoznik otpada upisuje svoj naziv.


 

Adresa prevoznika             Prevoznik otpada upisuje podatke o svojoj adresi – opština, mesto,

poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.

 


Vrsta prevoznog sredstva


Prevoznik otpada upisuje tip prevoznog sredstva (autocisterna, kamion sa kontejnerom i sl.).


Registarski broj prevoznog sredstva


Prevoznik otpada upisuje registarski broj prevoznog sredstva koje se koristi za prevoz predmetnog otpada.


 

Ruta kretanja otpada          Prevoznik otpada upisuje precizan prevozni put sa posebno naznačenim lokacijama utovara i istovara, kao i mestima kroz koje se kreće

prevozno sredstvo sa predmetnim otpadom. Navesti najviše 3 prolazna mesta. Ukoliko je mesto utovara i istovara isto, prolazna mesta ne treba unositi.

 


Dozvola za upravlјanje otpadom


Prevoznik otpada upisuje broj i datum izdavanja dozvole za upravlјanje otpadom izdato od nadležnog organa u skladu sa Zakonom o upravlјanju otpadom.


 

Izjava prevoznika               /

otpada

 

Datum prijema otpada        Prevoznik otpada upisuje datum prijema otpada od proizvođača, odnosno vlasnika otpada

 

Ime i prezime (čitko)          U ovo polјe upisuje se čitko ime i prezime lica koje je popunilo DEO C

dokumenta o kretanju otpada.

 

Potpis i overa                      Prevoznik otpada svojim potpisom i pečatom u delu C garantuje tačnost navedenih podataka.

 

Datum predaje otpada        Prevoznik otpada upisuje datum predaje otpada primaocu opasnog otpada.

 

Ime i prezime (čitko)         U ovo polјe upisuje se čitko ime i prezime lica koje je predalo otpad primaocu otpada.

 

Potpis i overa                      Prevoznik otpada svojim potpisom i pečatom garantuje da je predaja izvršena navedenog dana.

 

 

DEO D – PODACI O PRIMAOCU OTPADA

 

 

PIB primaoca otpada         Primalac otpada upisuje svoj poreski identifikacioni broj. Ovaj broj ima 9 cifara.

 


Matični broj primaoca otpada


Primalac otpada upisuje svoj matični broj preduzeća.


 


Naziv primaoca otpada


Primalac otpada upisuje svoj naziv.


 

Adresa primaoca                Primalac otpada upisuje podatke o svojoj adresi - opština, mesto,

poštanski broj, ulicu i broj, telefon, telefaks, kao i E mail adresu.

 


Primalac

 

(označiti sa „x”)


Primalac otpada obeležava jedno od polјa u zavisnosti od toga da li je postrojenje za skladištenje, tretman ili odlaganje opasnog otpada.


 


Dozvola za upravlјanje otpadom


Primalac otpada je dužan da upiše broj i datum izdavanja dozvole za upravlјanje otpadom.


Izjava primaoca otpada


Primalac opasnog otpada potpisuje izjavu da je otpad, opisan u delu A isporučen u neizmenjenom stanju, prevoznim sredstvom navedenog registarskog broja.


 

Datum prijema otpada        Primalac otpada upisuje datum prijema opasnog otpada od prevoznika opasnog otpada.

 

Ime i prezime (čitko)          U ovo polјe upisuje se čitko ime i prezime lica koje je preuzelo otpad od prevoznika otpada.

 

Potpis i overa                      Primalac otpada svojim potpisom i pečatom garantuje da je prijem izvršen navedenog dana.

Financial Story

Inseneracija otpada

UREDBA O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE VRŠI TERMIČKI ...

Plan upravljanja ...

III PLANIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM Vrste ...

Zakon o upravljanju ...

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent ...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'