Print this page

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom

Petak, 11. maj 2012.
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom

Na osnovu člana 63. stav 2. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENjE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM

Operater „SOLIDNOST” d.o.o. iz Beograda - Mladenovac, Kralja Petra I 246, (matični broj 07560737) podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman   neopasnog otpada – otpadnih laserskih toner kaseta. Operater obavlja delatnost upravljanja navedenim otpadom u izvedenom postrojenju na katastarskoj parceli broj 2871/2 KO Mladenovac Varoš, na lokaciji Kralja Petra I  320,  gradska opština Mladenovac.

Uvid u sadržinu podnetog zahteva može se izvršiti radnim danima od 11 do 14 časova u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, ulica 27. marta 43-45, kancelarija 501a.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja i predloga je 25. maj 2012. godine.

Read 4697 times