Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

Sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2012. godini

Republika Srbija
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
raspisuje
K O N K U R S
za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2012. godini
čiji su nosioci nevladine organizacije
Predmet Konkursa
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sufinansiraće
projekte koji su od javnog interesa i mogu doprineti unapređenju stanja u oblasti
zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije (udruženja), a odnose se
na:


 popularizaciju, podsticanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne
sredine - informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo, festivali, kampanje,
ekološke izložbe i dr;
 unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih vidova
obrazovnih aktivnosti - seminari, stručni skupovi i dr;
 realizaciju projekata usmerenih ka rešavanju pojedinačnog problema ili
teme u oblasti očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine -
zaštita i održivi razvoj prirodnih resursa; zaštita prirode; biodiverzitet,
zaštita ozonskog omotača; klimatske promene; upravljanje otpadom (izuzev projekata
koji se odnose na akcije čišćenja i uređenja prostora) i druge oblasti iz
delokruga Ministarstva);
 druge aktivnosti od javnog interesa kojima se doprinosi zaštiti životne
sredine
Opšti uslovi za učešće na Konkursu:
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja čiji je pravni položaj uređen Zakonom o
udruženjima („Sl. glasnik RS“ br. 51/09), zadužbine koje su osnovane radi ostvarivanja
opštekorisnog cilja i fondacije, čiji je pravni položaj uređen Zakonom o zadužbinama
i fondacijama („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2010) upisana u Registar Agencije za privredne
registre i koja deluju na području Republike Srbije i koje se, u okviru ciljeva
definisanih statutom, bave životnom sredinom (u daljem tekstu nevladine
organizacije).
- Jedna organizacija može prijaviti samo jedan projekat.
- Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan, odnosno da se sve faze projekta
završe do kraja oktobra 2012. godine.
2
- Potrebno je da se predloženi projekat realizuje isključivo na području Republike
Srbije.
Obim opredeljenih sredstava i visina finansijskog učešća Ministarstva
Ukupan iznos sredstava koji će biti dodeljen po ovom Konkursu iznosi 15.500.000,00
(petnaestmilionapetstotinahiljada) dinara.
Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana najviše do 500.000,00
(petstotinahiljada) dinara po projektu.
Ministarstvo će sufinansirati projekte najviše do 80% vrednosti projekta.
Realizacija projektnih aktivnosti koje podrazumevaju korišćenje finansijskih sredstava
odobrenih od strane Ministarstva može početi tek nakon potpisivanja ugovora, kojim
će biti definisana prava i obaveze ugovornih strana.
Rok i način podnošenja prijave:
Obrazac Prijave za sufinansiranje projekta i Uputstvo za sufinansiranje projekata
sa detaljnijim informacijama, mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva
(www.ekoplan.gov.rs).
Popunjen obrazac Prijave (potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom
organizacije) sa kompletnim prilozima poslati preporučenom poštom na adresu:
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja,
ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd,
sa naznakom : Za KONKURS – NVO 2012.
ili predati lično na navedenu adresu, u pisarnici republičkih organa.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili
poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.
Krajnji rok za podnošenje prijava je: 27. mart 2012. godine.
Prijavljivanje na Konkurs i potrebna dokumentacija
Prijavljivanje na Konkurs vrši se dostavljanjem Prijave i prteće dokumentacije.
Prijavu za sufinansiranje projekta čine:
1. Popunjen Obrazac prijave za sufinansiranje projekta, koji je potpisan od strane
ovlašćenog lica i overen pečatom nevladine organizacije.
2. Obavezna prateća dokumentacija:
2.1. uverenje (potvrda, izvod) da je nevladina organizacija upisana u registar
nadležnog organa
3
2.2 overena fotokopija izvoda iz statuta nevladine organizacije u kome je
utvrđeno da se ciljevi nevladine organizacije ostvaruju u oblasti zaštite
životne sredine (overena od strane nadležnog organa – opštine ili suda)
2.3 Detaljan opis projekta
Pored popunjenog Obrasca prijave i obavezne prateće dokumentacije poželjno je
dostaviti i druga dokumenta od značaja za realizaciju predloženog projekta (dokaz o
drugim sufinansijerima; pisma preporuke; dokazi o partnerstvu na realizaciji
predloženog projekta, i dr).
Potrebno je dostaviti po jedan primerak svakog dokumenta.
Odabir projekata i rezultati Konkursa:
Odabir projekata vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
- Reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat (sa posebnim osvrtom na
cilj i aktuelnost teme), dužina trajanja projekta, broj lica koja se uključuju u
projekat, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost; veličina ciljne grupe
kojoj je projekat namenjen;
- Ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja
stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
- Sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta
teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, fondova Evropske unije,
poklona, donacija, legata, kredita i drugo;
- Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: da
li su ranije korišćena sredstva budžeta Republike Srbije (razdela Ministarstva)
i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze;
- Opravdanost budžeta projekta;
- Prethodno iskustvo organizacije u oblasti životne sredine.
Pored navedenih kriterijuma, Ministrstvo će prilikom odabira projekata voditi računa
i o geografsko-teritorijalnoj zastupljenosti projekata.
Ministarstvo zadržava pravo da prilikom razmatranja projekata ne prihvati projekte
organizacija koje su u prethodnim godinama dobili finansijsku podršku, a nisu
ispunili ugovorne obaveze ili ta saradnja nije bila na zadovoljavajućem nivou.
Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u roku koji ne može biti
duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje konkursna
komisija.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju
po utvrđivanju Predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, kao i
pravo prigovora - u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste na internet stranici
Ministarstva.
Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog
prijema.
4
Odluka o izboru projekata biće doneta u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste i
objavljena na internet stranici Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs)
Način dodele i korišćenja sredstava za odabrane projekte
Prenos ukupno ugovorenih sredstava vrši se nakon potpisivanja ugovora kojim se
uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: utvrđen
predmet projekta, rok u kome se projekat realizuje, konkretne obaveze ugovornih strana,
način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog
trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju projekta, odnosno za slučaj neizvršenja
ugovorne obaveze – predmeta projekta.
Ugovorom se mogu odrediti i druga pitanja koja su od značaja za realizaciju projekta.
Prenos ukupno ugovorenih sredstava vrši se nakon potpisivanja ugovora, u ratama, i to:
a) do 70 % ugovorenih sredstava, po potpisivanju Ugovora, shodno raspoloživim
sredstvima u budžetu za tu namenu
b) ostatak ugovorenih sredstava, po predaji i prihvatanju izveštaja i prateće
dokumentacije o realizaciji Projekta i namenskom utrošku uplaćenih sredstava.
Uz ugovor nevladina organizacija dostavlja i blanko potpisanu sopstvenu menicu,
kao instrument obezbeđenja izvršenja ugovorne obaveze.
Realizacija projektnih aktivnosti koje podrazumevaju korišćenje finansijskih sredstava
odobrenih od strane Ministarstva može početi tek nakon zaključivanja ugovora
Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se
koriste isključivo za realizaciju konkretnog projekta i u skladu sa ugovorom koji se
zaključuje između Ministarstva i organizacije - nosioca projekta.
Ostale napomene
Ministarstvo zadržava pravo da ne dodeli ukupno opredeljena sredstva, ukoliko
kvalitet predloženih projekata ne bude zadovoljavajući, odnosno ne budu ispunjeni svi
navedeni uslovi.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju navedene zahteve
neće biti razmatrane.
Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel: 011/ 3132- 936 .
Sastavni deo Konkursa čini:
- Prijava za sufinansiranje projekta
- Uputstvo za sprovođenje konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti
zaštite životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije

Read 1938 times

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'