Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

Kako štitimo ozonski omotač?

„Kako štitimo ozonski omotač?“

Idući u susret predstojećem obeležavanju Dana zaštite ozonskog omotača

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

i Organizacija UN za industrijski razvoj (UNIDO)

raspisuju

K O N K U R S

za finansiranje projekata u okviru teme

„Kako štitimo ozonski omotač?“

čiji su nosioci nevladine organizacije- udruženja

Predmet Konkursa

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i UNIDO (Organizacija UN za industrijski razvoj) pozivaju nevladine organizacije -udruženja koja se bave pitanjima zaštite životne sredine, da podnesu predloge projekata na temu «Kako štitimo ozonski omotač?». Projekti treba da budu edukativnog karaktera i da doprinesu razvijanju svesti o značaju ozonskog omotača i širenju znanja o potrebi zaštite ozonskog omotača, kao i o aktivnostima koje se mogu preduzeti u cilju njegove zaštite. Rezultati odabranih projekata biće predstavljeni 16. septembra, povodom Dana zaštite ozonskog omotača, te je u okviru predloga projekta potrebno planirati aktivnosti vezane za obeležavanje Dana zaštite ozonskog omotača.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu:

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije – udruženja koja:

-          su registrovana i deluju na području Republike Srbije,

-          se u okviru aktivnosti definisanih statutom bave životnom sredinom.

-          Jedna organizacija može prijaviti najviše jedan projekat.

-          Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan, odnosno da se sve projektne aktivnosti završe zaključno sa 16. septembrom tekuće godine, kad će biti prezentovani rezultati projekta povodom obeležavanja Dana zaštite ozonskog omotača.

-          Potrebno je da se predloženi projekat realizuje isključivo na području Republike Srbije.

Opredeljena sredstva

Ukupan iznos opredeljenih sredstava za projekte po ovom konkursu iznosi 2.100.000,00 dinara (dvamilionastohiljada) dinara. Realizacija odabranih projekata biće finansirana najviše sa 700.000,00 (sedamstohiljada) dinara po projektu.

Odabrane projekte finansira UNIDO (donator), iz sredstava Multilateralnog fonda uz Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, u okviru projekta Institucionalnog jačanja.

U Finansijskom planu za predloženi projekat mogu se navesti samo opravdani i stvarni troškovi koji su u neposrednoj vezi sa predloženim projektom. Zarade zaposlenih, sredstva za zakup prostorija za rad, troškovi nabavke računara i ostale opreme i tzv. „redovni troškovi“ ne mogu biti potraživani u okviru predloga projekta.

Realizacija projektnih aktivnosti koje podrazumevaju korišćenje finansijskih sredstava može početi tek nakon završene procedure izbora projekata. Troškovi nastali pre završene procedure izbora projekata i navedeni u finansijskom izveštaju, neće biti prihvaćeni.

Rok i način podnošenja prijave:

Formular za prijavljivanje, kao i Obrasci za podnošenje izveštaja nakon realizacije projekta mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs).

Popunjen formular (potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom organizacije) sa kompletnim prilozima poslati:

a) preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, sa naznakom : Za konkurs – KAKO ŠTITIMO OZONSKI OMOTAČ

ili

b) na elektronsku adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., isključivo u pdf formatu (skenirana dokumenta)

Prijave poslate na oba načina ili na bilo koji drugi način, kao i one poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 23. mart 2012. godine

Prijavljivanje na Konkurs i potrebna dokumentacija

Prijavljivanje na Konkurs vrši se dostavljanjem Formulara za prijavljivanje i prateće dokumentacije.

Prijavu za sufinansiranje projekta čine:

    1.Popunjen Obrazac prijave za sufinansiranje projekta, koji je potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom organizacije
    2.Obavezna prateća dokumentacija:

2.1.uverenje (potvrda, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa

2.2  overena fotokopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine (overena od strane nadležnog organa – opštine ili suda)

Potrebno je dostaviti po jedan primerak svakog dokumenta.

Odabir projekata i rezultati Konkursa:

Odabir projekata vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

-          Relevantnost projekta u odnosu na temu konkursa - obrada projektnog zadatka, cilj, aktuelnost teme, izvodljivost, veličina ciljne grupe kojoj je projekat namenjen;

-          Aktivnosti predviđenih u svrhu predstavljanja rezultata projekta, a povodom obeležavanja Dana zaštite ozonskog omotača;

-          Prethodno iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti zaštite životne sredine (rezultati prethodnih projekata, namensko i racionalno korišćenje sredstava);

-          Prednost imaju udruženja sa prethodnim iskustvom na projektima vezanim za zaštitu ozonskog omotača.

Odluku o izboru projekata zajednički će doneti Ministarstvo i Donator (UNIDO), u roku od 30 dana od dana od dana zaključenja Konkursa. Informacija o izabranim projektima biće objavljena na internet stranici Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs)

Podnošenje izveštaja

Udruženje – korisnik sredstava, odnosno realizator projekta dužan je da, u svakom momentu, omogući kontrolu realizacije projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Udruženje je dužno da Ministarstvu podnose izveštaj o realizaciji projekta na Obrascima za podnošenje izveštaja nakon realizacije projekta, i to:

    Pisani Izveštaj o realizaciji Projekta
    Finansijski izveštaj sa specifikacijom ukupnih prihoda i rashoda projekta, kao i specifikaciju i fotokopije kompletne dokumentacije o utrošku sredstava odobrenih od strane Donatora (fotokopije računa i dokaz o plaćanju istih), složene po vrsti i redosledu rashoda, iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena.
    Prateći materijal - štampani i drugi prateći materijal kojim se materijalno dokazuje realizacija projekta i upotpunjuje Pisani i Finansijski izveštaj.

Nosilac projekta u Pisanom izveštaju o realizaciji projekta vrši i procenu postignutih rezultata, sa stanovišta postavljenih ciljeva.

Izveštaj o realizaciji projekta podnosi se najkasnije do 20. oktobra tekuće godine.

Ostale napomene

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju navedene zahteve neće biti razmatrane. Donator zadržava pravo da planirana sredstva delimično ili potpuno ne dodeli, ukoliko kvalitet predloženih projekata ne bude zadovoljavajući, odnosno ako ne budu ispunjeni svi navedeni uslovi.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel: 011/2856143, kontakt osoba je Bojana Đurović (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Read 4063 times

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'