Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

pdv i sekundarne sirovine

Službeni glasnik RS: 107/2012 Datum: 09.11.2012
3044
Na osnovu člana 10. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12),
Ministar finansija i privrede donosi
PRAVILNIK
o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama,
u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon), smatra sekundarnim sirovinama i uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama.


Član 2.
Sekundarnim sirovinama, u smislu člana 10. stav 2. Zakona, smatraju se:
1)    otpaci i ostaci od gvožđa i čelika, bakra, nikla, aluminijuma, olova, cinka, kalaja, volframa, molibdena, tantala, magnezijuma, kobalta, bizmuta, kadmijuma, titanijuma, cirkonijuma, antimona i mangana;
2)    zgura, uključujući i granulisanu, kovarina i ostali otpaci pri proizvodnji gvožđa ili čelika;
3)    zgura, pepeo i ostaci koji sadrže metale, arsen ili jedinjenja metala i arsena, koji ne nastaju pri proizvodnji gvožđa i čelika;
4)    granule i prah, od sirovog gvožđa, manganovog ogledalastog gvožđa, gvožđa ili čelika;
5)    otpaci i ostaci od plemenitih metala, metala platiranih plemenitim metalom i ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale;
6)    otpaci i ostaci hartije ili kartona za ponovnu preradu;
7)    stakleni krš i ostali otpaci od stakla;
8)    otpaci, strugotine i ostaci od plastičnih masa;
9)    otpaci, strugotine i ostaci od gume (osim tvrde gume), prah i granule dobijene od tih proizvoda;
10)    otpaci od tekstila, kože, imitacije kože i krzna.
Otpacima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se i dobra neupotrebljiva zbog loma, rezanja, cepanja, istrošenosti ili drugog načina oštećenja.
Plemenitim metalima iz stava 1. tačka 5) ovog člana smatraju se zlato, srebro, platina, iridijum, rodijum i paladijum.
Član 3.
Uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu odredbe člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona, smatraju se usluge sortiranja, sečenja, rastavljanja na delove, čišćenja, poliranja i presovanja sekundarnih sirovina iz člana 2. ovog pravilnika.
Član 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.
Broj 110-00-188/2012-04 U Beogradu, 1. novembra 2012. godine
Mini sta r, Mlađan Dinkić, s.r.
ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012)

Poreski dužnik
Član 10
Poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je:
1) obveznik iz člana 8. i člana 9. stav 2. ovog zakona;
2) poreski punomoćnik koga odredi strano lice koje u Republici nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici;
3) primalac dobara i usluga, ako strano lice iz tačke 2) ovog stava ne odredi poreskog punomoćnika;
4) lice koje u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun (u daljem tekstu: račun) iskaže PDV, a nije obveznik PDV ili nije izvršilo promet dobara i usluga;
5) lice koje uvozi dobro.
6) (brisana)
Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik je:
1) primalac dobara ili usluga, obveznik PDV, za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika PDV;
2) primalac dobara, obveznik PDV, za promet građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele na tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika PDV, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV u skladu sa ovim zakonom;
3) primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.
Ako je poreski dužnik iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana i obveznik, dužan je da ispuni obaveze koje su ovim zakonom propisane za obveznika, osim izdavanja računa. Ministar bliže uređuje šta se smatra sekundarnim sirovinama i uslugama iz stava 2. tačka 1) ovog člana.

Read 12144 times

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'