Print this page

„SSC METAL” d.o.o.

Četvrtak, 08. novembar 2012.
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o prijemu zahteva za donošenje dopunskog rešenja o izdavanju dozvole za upravljanje neopasnim otpadom – „SSC METAL” d.o.o.

Na osnovu člana 63. stav 2. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/09 i 88/10)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENjE
O PRIJEMU ZAHTEVA ZA DONOŠENjE DOPUNSKOG REŠENjA O IZDAVANjU DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE NEOPASNIM OTPADOM

Operater „SSC METAL” d.o.o. iz Obrenovca - Barič, Barička reka bb (matični broj 17571699) podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za dopunu rešenja kojim je izdata dozvola operateru, registarski broj 015, za tretman i skladištenje neopasnog elektronskog otpada. Operater planira povećanje skladišnog kapaciteta i uvođenje aktivnosti prijema, skladištenja i tretmana štampanih ploča u postojećem postrojenju na lokaciji poslovnog sedišta operatera, na katastarskoj parceli broj 236/5 KO Barič, na području gradske opštine Obrenovac.

Uvid u sadržinu podnetog zahteva može se izvršiti radnim danima od 11 do 14 časova u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, ulica 27. marta 43-45, kancelarija 501a.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19. novembar 2012. godine.

Read 4587 times