Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

„ARUM DEČ” d.o.o.

Četvrtak, 08. novembar 2012.
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje – „ARUM DEČ” d.o.o.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENjE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca izvedenog projekta „ARUM DEČ” d.o.o. iz Deča, Ivana Petrovića 43, sproveo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu izvedenog postrojenja za skladištenje otpadnog jestivog ulja, staklene, metalne i plastične ambalaže, papira i kartona, na katastarskoj parceli broj 326/2 KO Zemun Polje, na lokaciji Batajnički put 3, gradska opština Zemun.

U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetno postrojenje nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o lokaciji, nameni i karakteristikama postrojenja, pri čemu je ocenjeno da se, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za ovu vrstu delatnosti, kao i mera zaštite životne sredine koje su utvrđene donetim rešenjem, odnosno uslova koje su utvrdili drugi ovlašćeni organi i organizacije - ne očekuju značajni uticaji zatečenog stanja na činioce životne sredine.

Navedenim rešenjem utvrđeni su uslovi i mere zaštite za sprečavanje štetnih uticaja na životnu sredinu tokom rada postrojenja. Takođe je naloženo nosiocu projekta da, u slučaju prenamene, rekonstrukcije ili proširenja kapaciteta postrojenja, podnese zahtev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 135/04 i 36/09).

Read 5017 times

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'