Print this page

„MOST EXPORT – IMPORT” d.o.o.

Četvrtak, 01. novembar 2012.
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada – „MOST EXPORT – IMPORT” d.o.o.

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/09 i 88/10)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENjE
O DONETOM REŠENjU O IZDAVANjU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG METALNOG OTPADA

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev operatera „MOST EXPORT – IMPORT” d.o.o. Nikolaja Gogolja br 30, Beograd, sproveo je postupak u kome je doneto rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog metalnog otpada odnosno korišćenje navedenog otpada kao sirovine u procesu briketiranja i dobijanja odlivaka, radi lakšeg rukovanja i transporta otpada. Postrojenje navedenog operatera nalazi se na katastarskoj parceli broj 2865/5 KO Barajevo, na lokaciji poslovnog sedišta operatera, područje gradske opštine Barajevo.

Navedenim rešenjem utvrđeni su uslovi za rad postrojenja, odnosno obaveza operatera da pri obavljanju navedene delatnosti primeni mere zaštite koje su utvrdili drugi nadležni organi i organizacije, u skladu sa posebnim zakonom.

Read 5262 times