Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

Članci

Upravljanje PCB i PCB otpadom
Član 52


pcbOtpad koji sadrži PCB odvojeno se sakuplja.
Zabranjeno je:
1) dopunjavanje transformatora sa PCB;
2) ponovno korišćenje PCB otpada;
3) dobijanje reciklažom PCB iz PCB otpada;
4) privremeno skladištenje PCB, PCB otpada ili uređaja koji sadrži PCB duže od 24 meseca pre obezbeđivanja njihovog odlaganja ili dekontaminacije;
5) spaljivanje PCB ili PCB otpada na brodovima;
6) korišćenje uređaja koji sadrže PCB ako nisu u ispravnom radnom stanju ili ako cure.


Vlasnik PCB i PCB otpada dužan je da obezbedi njihovo odlaganje, odnosno dekontaminaciju.
   Vlasnik uređaja u upotrebi koji sadrži PCB ili za koji postoji mogućnost da je kontaminiran sadržajem PCB, dužan je da izvrši ispitivanje sadržaja PCB preko ovlašćene laboratorije za ispitivanje otpada.
   Vlasnik uređaja koji sadrži više od 5 dm3 PCB dužan je ministarstvu da prijavi uređaj, dostavi plan zamene, odnosno odlaganja i dekontaminacije uređaja, obezbedi odlaganje, odnosno njihovu dekontaminaciju, kao i da o svim promenama podataka koji se odnose na uređaj obaveštava ministarstvo u roku od tri meseca od dana nastanka promene.
   Pored vlasnika, uređaj iz stava 5. ovog člana može da prijavi i lice koje održava taj uređaj.
   Svi uređaji koji sadrže PCB i prostorije ili postrojenja u kojima su smešteni, kao i dekontaminirani uređaji moraju biti označeni.
   Lice koje vrši sakupljanje, tretman, dekontaminaciju ili odlaganje PCB otpada mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena i podatke o tome dostavlja Agenciji.
Agencija vodi registar uređaja u upotrebi koji sadrže PCB.

Ministar bliže propisuje:
1) sadržinu, izgled oznake i način označavanja uređaja koji sadrže PCB i prostorije ili postrojenja u kojima su smešteni, kao i dekontaminiranih uređaja;
2) način odlaganja PCB ili PCB otpada, dekontaminacije uređaja koji sadrže PCB i metode ispitivanja sadržaja PCB;
3) sadržinu prijave podataka i registra uređaja u upotrebi koji sadrže PCB i PCB otpada;
4) sadržaj zahteva za izdavanje dozvole za dekontaminaciju uređaja koji sadrže PCB.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'